Examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu.

Dorim să vă facem cunoscut faptul că pe site-ul CECCAR au fost actualizate informațiile privind organizarea sesiunii ordinare a examenului de aptitudini care se va organiza în martie 2024 https://ceccar.ro/ro/?page_id=987

 

Pentru a veni în sprijinul candidaților care doresc să participe la examenul de aptitudini dorim să vă facem cunoscut faptul că, începând cu data de 26 februarie 2024, vom organiza cursuri gratuite de pregătire a examenului.

 

Participare la cursurile de pregătire pentru examenul de aptitudini este condiționată de depunerea dosarului de înscriere până luni 26 februarie 2024.

 

Termenul final de depunere a dosarelor de înscriere în cadrul filialelor este 04 martie 2024.

Pentru candidații care vor depune dosarele după data de 26 februarie vom avea în vedere organizarea unor noi serii de curs.

Plata taxei se poate face în contul fiialei Timiș IBAN:

RO63 BTRL RONC RT0V 2581 5626

 


Dorim să vă facem cunoscut faptul că pe site-ul CECCAR au fost actualizate informațiile privind organizarea sesiunii ordinare a examenului de aptitudini https://ceccar.ro/ro/?page_id=987.

 

Termenul de depunere a dosarelor de înscriere în cadrul filialelor este 06 martie 2023.

 


Sesiune extraordinara Examen Aptitudini 25-27 noiembrie 2022Dorim să vă facem cunoscut faptul că, pentru a veni în sprijinul stagiarilor care doresc să suțină examenul de aptitudini, în perioada 25-27 noiembrie 2022, va fi organizată o nouă sesiune extraordinară a examenului de aptitudini.

Examenul de aptitudini se va susține odată cu sesiunea examenului de admitere la stagiu programată în perioada 25 – 27 noiembrie 2022.

În temeiul reglementărilor în vigoare, respectiv art. 10, alin. (5) – (7) și art.11, alin. (5) - (7) stagiarii care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2022 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe vor putea susține în sesiunea din noiembrie 2022 probele pentru care optează.

De asemenea, pentru stagiarii care au participat la sesiunea extraordinară din mai 2022, recunoașterea probelor se va face doar în condițiile în care au participat și la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2022 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

 1. a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;
 2. b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;
 3. c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
 5. e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;
 6. f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;
 7. g) două fotografii tip C.I.;
 8. h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;
 9. i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;
 10. j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini);
 11. k) acordul GDPR, conform anexei;
 12. l) acord inregistrare audio-video, conform anexei.

 

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 24 octombrie 2022.

 

Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini în cursul anului 2022 vor beneficia pentru sesiunea 25 - 27 noiembrie 2022 de taxe reduse, după cum urmează:

 

Pentru categoria expert contabil:

 1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

 1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

 

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la nicio sesiune, ordinară sau extraordinară, din cadrul aceluiași an calendaristic.

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen.

 

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 25 noiembrie 2022, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 26 noiembrie 2022, Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Duminică – 27 noiembrie 2022, Proba 3

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 25 noiembrie 2022, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 26 noiembrie 2022, Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei


 

SESIUNE EXTRAORDINARA EXAMEN APTITUDINI 03 – 05 DECEMBRIE 2021

Pentru a veni în sprijinul stagiarilor care doresc să susțină examenul de aptitudini, în perioada 03 – 05 decembrie 2021, va fi organizată o nouă sesiune extraordinară a examenului de aptitudini.

În temeiul reglementărilor în vigoare, respectiv art. 10, alin. (5) – (7) și art.11, alin. (5) - (7) stagiarii care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2021 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe vor putea susține în sesiunea din decembrie 2021 probele pentru care optează.

De asemenea, pentru stagiarii care au participat la sesiunea extraordinară din mai 2021, recunoașterea probelor se va face doar în condițiile în care au participat și la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2021 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) acordul GDPR, conform anexei

k) acord inregistrare audio-video, conform anexei

 

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 19 noiembrie 2021.

 

Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 611/01/06.04.2021, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini în cursul anului 2021 vor beneficia pentru sesiunea 03- 05 decembrie 2021 de taxe reduse, după cum urmează:

 

Pentru categoria expert contabil:

 1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

 1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

 

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la nicio sesiune, ordinară sau extraordinară, din cadrul aceluiași an calendaristic.


SESIUNE EXTRAORDINARA EXAMEN APTITUDINI 28 – 30 MAI 2021

Categoria Expert contabil

Vineri – 28.05.2021 (proba 1) - 1400 - 1700 (3 ore) 

Contabilitate  - 90%

Etica - 10%

Sâmbătă – 29.05.2021 (proba 2) - 1000 - 1300(3 ore)

Fiscalitate - 80%

Drept - 10%

Expertiza contabilă - 10%

Duminica – 30.05.2021 (proba 3) - 1000 - 1300 (3 ore)

Control intern, audit și asigurare - 40%

Management, analiză și evaluarea afacerii - 60%

 

Pentru promovarea examenului de aptitudini, categoria exapert contabil, candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

Locație: Timișoara, sediul Filialei Timiș a CECCAR, str. Moise Nicoara, nr. 21


SESIUNE ORDINARA EXAMEN APTITUDINI 12 – 14 MARTIE 2021

Categoria Expert contabil

Vineri – 12.03.2021 (proba 1) - 1400 - 1700 (3 ore) 

Fiscalitate - 80%

Drept - 10%

Expertiza contabilă - 10%

Sâmbătă – 13.03.2021 (proba 2) - 1000 - 1300(3 ore)

Contabilitate  - 90%

Etica - 10%

Duminica – 14.03.2021 (proba 3) - 1000 - 1300 (3 ore)

Control intern, audit și asigurare - 40%

Management, analiză și evaluarea afacerii - 60%

 

Pentru promovarea examenului de aptitudini, categoria exapert contabil, candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

 


EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZATSESIUNEA 12 - 14 MARTIE 2021

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de aptitudini din sesiunea 12 - 14 martie 2021

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 14 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune, la CECCAR Filiala Timiș, până la data de 01.03.2021 un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială);
 • certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului ;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei”;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • acord GDPR
 • acord inregistrare audio-video
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). Taxa va fi achitată prin transfer bancar în contul CECCAR Filiala Timiș: RO63 BTRL RONC RT0V 2581 5626

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină şi se depune la CECCAR Filiala Timis.


SESIUNE EXTRAORDINARA EXAMEN APTITUDINI 4 – 6 DECEMBRIE 2020

Probele și durata examenul de aptitudini, sesiunea 4- 6 decembrie 2020:

Categoria Expert contabilVineri – 04.12.2020Pondere in nota finala %
13.00 – 16.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
Sâmbătă – 05.12.2020
10.30-13.30 (3 ore)Contabilitate (proba 1)50%
Etica (proba 1)10%
                           Duminica – 06.12.2020
10.30 – 13.30 (3 ore)Audit (proba 1)15%
Evaluare ec (proba 1)15%
Expertiza contabila (proba 1)10%
 
Categoria Contabil autorizatVineri – 04.12.2020Pondere in nota finala %
13.00 – 16.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
                          Sâmbătă – 05.12.2020
10.30 – 13.30 (3 ore)Contabilitate (proba 1)90%
Etica (proba 1)10%

 

Fiecare subiect se evalueaza cu o notă de la 1 la 10, pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la fiecare probă.

Candidații sunt rugați să se prezinte cu minim 30 de minute înaintea începerii examenului.

Locație: Timișoara, sediul Filialei Timiș a CECCAR, str. Moise Nicoara, nr. 21

 


 

 

 

Sesiune extraordinara Examen Aptitudini 18-20 septembrie 2020

Depunerea dosarelor de inscriere la sesiunea extraordinara a examenului din perioada 18-20 septembrie 2020 se face in cadrul filialelor CECCAR pana la data de 07 septembrie 2020.

Taxe participare pentru sesiunea 18-20 septembrie 2020:

 • candidații care nu au promovat sesiunea iulie 2020: taxa de participare este redusă la 550 de lei pentru categoria expert contabil și la 375 de lei pentru categoria contabil autorizat.
 • candidații care au promovat o singură probă (respectiv au obținut nota 7 la o singură probă) în sesiunea iulie 2020 au posibilitatea de a susține doar proba nepromovată în sesiunea extraordinară din septembrie, taxa de participare în acest caz fiind de 450 de lei pentru categoria expert contabil și 300 de lei pentru categoria contabil autorizat.
 • taxa rămâne la valoarea inițială (175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați care se vor înscrie la sesiunea extraordinară din septembrie 2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sesiunea 3-5 iulie 2020

Candidat ECVineri - 03.07.2020Pondere %
17.00 - 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)50%
Etica (proba 1)10%
Sambata – 04.07.2020
10.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
Duminica – 05.07.2020-
10.00 – 13.00 (3 ore)Audit (proba 1)15%
Evaluare ec (proba 1)15%
Expertiza contabila (proba 1)10%
 
Candidat CAVineri - 03.07.2020Pondere %
17.00 - 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)90%
Etica (proba 1)10%
Sambata – 04.07.2020
10.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
 

_________________________________________________________________________

Având în vedere contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2 care a condus momentan la imposibilitatea de a organiza Examenul de aptitudini in cadrul filialelor CECCAR conform Calendarului stabilit pentru anul 2020, va informam ca urmarim in permanenta comunicările oficiale ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum si procedurile care vor fi luate de autoritati referitoare la modalitatea de organizare a evaluarii elevilor (Examen de Capacitate, Bacalaureat, etc.) si va vom aduce la cunostinta in timp util detaliile cu privire la modalitatea de organizare si desfasurarea a examenului in urmatoarea perioada.


 • Examenul de aptitudini (sesiunea extraordinară) se va organiza în zilele de 9 noiembrie 2019 (proba scrisă) şi 16 noiembrie 2019 (proba orală).

In data de 09 noiembrie 2019 se va desfasura proba scrisă şi în data de 16 noiembrie 2019 proba orală.
Pentru susținerea Examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2019, se pot înscrie stagiari care se încadreaza în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului (daca sunt stagiari care depășesc cei 3 ani și maxim 5 ani de la finalizarea stagiului situația se supune spre aprobare Consiliului superior al CECCAR).


 • Examenul de aptitudini se va organiza, pentru stagiarii care finalizează stagiul în anul 2019, în perioada ianuarie-februarie 2020.

 

Rezultate examen aptitudini, sesiunea 16 – 18 mai 2024

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din 16 – 18 mai 2024, precum și baremele, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link:

https://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până marți, 11 iunie 2024, ora 12.00. Contestațiile se transmit prin e-mailul filialei de stagiu în cadrul căreia s-a susținut examenul, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei probe de examen, conform Hotărârii Consiliului Superior al CECCAR, candidații vor suporta o taxă de recorectare, după cum urmează:

Pentru categoria experți contabili:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60 lei la care se adaugă TVA.

 Pentru categoria contabili autorizați:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 2 probe taxa de recorectare va fi de 50 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 25 la care se adaugă TVA.

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale ale examenului de aptitudini, după recorectarea lucrărilor corespunzătoare contestațiilor depuse, sesiunea ordinară din 21 – 29 martie 2024, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

 


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din 21 - 29 martie 2024, precum și baremele, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link https://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

 


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale ale examenului de aptitudini, după recorectarea lucrărilor corespunzătoare contestațiilor depuse, sesiunea extraordinara noiembrie 2023, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link https://ceccar.ro/ro/?page_id=26159


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din 10 - 12 noiembrie 2023, precum și baremele, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=26159.

 


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale ale examenului de aptitudini, după recorectarea lucrărilor corespunzătoare contestațiilor depuse, sesiunea extraordinara mai 2023, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link https://ceccar.ro/ro/?page_id=26159


Dorim să facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din mai 2023, precum și baremele, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=26159


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale ale examenului de aptitudini, după recorectarea lucrărilor corespunzătoare contestațiilor depuse, sesiunea ordinară din 24 - 31 martie 2023, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=26159


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din perioada 24 - 31 martie 2023, precum și baremele, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=26159


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale ale examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din 25 – 27 noiembrie 2022 pot fi consultate accesand următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=26159


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din 25 – 27 noiembrie 2022, precum și baremele, pot fi consultate accesand următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=26159

 


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale dupa contestatii ale examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din 27 – 29 mai 2022 pot fi consultate accesand următorul link:

REZULTATE FINALE EXAMEN APTITUDINI

 


REZULTATE EXAMEN APTITUDINI SESIUNEA 27 - 29 MAI 2022

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din 27 – 29 mai 2022, precum și baremele, pot fi consultate accesand următorul link:

REZULTATE EXAMEN APTITUDINI

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până miercuri, 08 iunie 2022, ora 14.00. Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mailul filialei centru în cadrul căreia s-a susținut examenul, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

 

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei probe de examen, conform Hotărârii Consiliului Superior al CECCAR, candidații vor suporta o taxă de recorectare, după cum urmează:

 

Pentru categoria experți contabili:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60 lei la care se adaugă TVA.

 

Pentru categoria contabili autorizați:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 2 probe taxa de recorectare va fi de 50 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 25 la care se adaugă TVA.

 


Rezultate examen aptitudini, sesiunea 25 – 27 martie 2022

Buna ziua,

 

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din 25 – 27 martie 2022, precum și baremul, pot fi consultate la următorul link:

Rezultate examen aptitudini

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până vineri, 15 aprilie 2022, ora 16.00. Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mailul filialei centru în cadrul căreia s-a susținut examenul, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

 

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei probe de examen, conform Hotărârii Consiliului Superior al CECCAR, candidații vor suporta o taxă de recorectare, după cum urmează:

 

Pentru categoria experți contabili:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60 lei la care se adaugă TVA.

 

Pentru categoria contabili autorizați:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 2 probe taxa de recorectare va fi de 50 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 25 la care se adaugă TVA.

 

Pentru candidații declarații respinși care doresc să participe la sesiunea din 27 – 29 mai 2022, dorim să facem cunoscute următoarele aspecte:

 

 1. Termenul de înscriere pentru sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini din perioada 27 – 28 mai 2022 este 16 mai 2022.

 

 1. Pentru a veni în sprijinul candidaților care nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini sesiunea ordinară, prin hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 611/01/06.04.2021 s-a aprobat reducerea taxelor de participare, pentru următoarele sesiuni extraordinare din cursul aceluiași an, după cum urmează:

 

 1. Pentru categoria expert contabil:
 1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

 

 1. Pentru categoria contabil autorizat:
 1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

 

 • Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru candidați care nu au participat la nicio sesiune ordinară sau extraordinară din cadrul aceluiași an calendaristic.

 

 1. Pentru pregătirea examenului, sesiunea mai 2022, candidații care depun dosarul de înscriere, în termenul de înscriere stabilit vor avea acces gratuit la înregistrările cursurilor de pregătire a examenului.

 

Informațiile privind sesiunea examenului de aptitudini din perioada 27 – 28 mai 2022 au fost actualizate pe site-ul CECCAR, la:

Examenul de aptitudini

 


Rezultate Examen aptitudini, sesiunea extraordinara 03 – 05 decembrie 2021

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele Examenului de aptitudini, aferente sesiunii extraordinare din 3-5 decembrie 2021, pot fi consultate la următoarele link-uri:


SESIUNEA 28-30 MAI 2021

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finele ale examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din 28-30 mai 2021 pot fi consultate la următoarele link-uri:

https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/07/Rezultate-finale-examen-aptitudini-categoria-expert-contabil-sesiunea-mai-2021.pdf

 

https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/07/Rezultate-finale-examen-aptitudini-categoaria-contabil-autorizat-sesiunea-mai-2021.pdf

Potrivit art.37, alin.(1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat) în termen de 90 de zile de la data afișării rezultatelor finale, candidații admiși la examenul de aptitudini au obligația finalizării formalităților de înscriere ca membru CECCAR.


SESIUNEA 28-30 MAI 2021

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din 28-30 mai 2021 pot fi consultate la următoarele link-uri https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/06/Rezultate-examen-aptitudini-categoria-experti-contabili-sesiunea-mai-2021.pdf  și   

https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/06/Rezultate-examen-aptitudini-categoria-contabili-autorizati-sesiunea-mai-2021.pdf

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până joi, 24 iunie 2021, ora 15.30.

Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei probe de examen, conform Hotărârii Consiliului Superior al CECCAR, candidații vor suporta o taxă de recorectare, după cum urmează:

 

Pentru categoria experți contabili:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60 lei la care se adaugă TVA.

 

Pentru categoria contabili autorizați:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 2 probe taxa de recorectare va fi de 50 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 25 la care se adaugă TVA.

SESIUNEA 12-14 MARTIE 2021

În urma organizării examenului de aptitudini, sesiunea ordinară, martie 2021, vă facem cunoscute următoarele:

 1. Rezultatele finale examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din 12-14 martie 2021 pot fi consultate la următoarele link-uri https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/04/Catalog-final-pt-site-EC.pdf și https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/04/Catalog-final-pt-site-CA.pdf
 2. Candidații care au obținut minimum nota 6 la cel puțin una din probele susținute în cadrul sesiunii ordinare din martie 2021 dar nu au promovat examenul, vor putea susține, în cadrul sesiunii extraordinare din 28-30 mai 2021 probele pentru care optează (una, doua sau trei probe). În această situație media se va calcula ca medie artitmetică a ultimelor note obținute la ultimele probe de examen.
 3. Pentru a veni în sprijinul candidaților care nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini, sesiunea ordinară din luna martie 2021, persoanele care au participat si nu au promovat sesiunea martie 2021 se pot inscrie la sesiunea extraordinara din perioada 28 – 30 mai 2021 cu achiarea urmatoarele taxe de examen:

I.  Pentru categoria expert contabil:

a) 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;

b) 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;

c) 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

II. Pentru categoria contabil autorizat:

a) 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;

b) 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

III. Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru candidații care nu au participat la sesiunea ordinară din luna martie 2021.

 

 1. CECCAR va organiza o serie de cursuri de pregătire online care vor fi gratuite pentru persoanele care se inscriu la sesiunea extraordinara din perioada 28 – 30 mai 2021. Termenul de depunere al dosarelor este 17 mai 2021. Graficul cursurilor de pregătire va fi anunțat în timp util.


SESIUNEA 12-14 MARTIE 2021

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea ordinara din 12-14 martie 2021 pot fi consultate la următorul link: https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/04/Rezultate-examen-aptitudini-categoria-expert-contabil.pdf   și https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/04/Rezultate-examen-aptitudini-categoria-contabil-autorizat.pdf

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până vineri, 02 aprilie 2021, ora 12.00.

Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

 

În cazul solicitării de recorectare a lucrării, ca urmare a contestațiilor depuse, prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR au fost aprobate următoarele taxe:

Pentru categoria experți contabili:

 • În cazul solicitării recorectării intregii lucrării, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei, la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60, la care se adaugă TVA.
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30, la care se adaugă TVA;

Pentru categoria contabili autorizați:

 • În cazul solicitării recorectării intregii lucrării, respectiv a celor 2 probe taxa de recorectare va fi de 50 lei, la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 25 lei, la care se adaugă TVA.

Candidații care au obținut minimum nota 6 la cel puțin una din probele susținute în cadrul sesiunii ordinare din martie 2021, vor putea susține, în cadrul sesiunii extraordinare din 28-30 MAI 2021 doar probele pentru care optează (una, doua sau trei probe). În această situație media se va calcula ca medie artitmetică a ultimelor note obținute la probele de examen.

Pentru a veni în sprijinul candidaților care se vor participa la sesiunea examenului de aptitudini, sesiunea extraordinara din perioada 28 – 30 mai 2021, CECCAR va organiza o serie de cursuri de pregătire online. Cursurile de pregatire vor fi gratuite pentru persoanele care se inscriu la sesiunea extraordinara din perioada 28 – 30 mai 2021. Graficul cursurilor de pregătire va fi anunțat în timp util.


SESIUNEA 4-6 DECEMBRIE 2020

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea extraordinara din 4-6 decembrie 2020 pot fi consultate la următorul link https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2020/12/00000.pdf

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până vineri, 18 decembrie 2020, ora 11.15. Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare. În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei probe de examen, conform Hotărârii nr. 20/562 a Consiliului Superior al CECCAR din 05.03.2020, candidații vor suporta o taxă de recorectare, la care se adaugă TVA, după cum urmează:

- pentru candidații EC: recorectare proba 1 (Contabilitate, Etică, Audit, Evaluare economică, Expertiză contabilă) – 60 lei;

- pentru candidații EC: recorectare proba 2 (Fiscalitate, Drept) – 30 lei;

- pentru candidații CA: recorectare proba 1 (Contabilitate, Etică) – 25 lei;

- pentru candidații CA: recorectare proba 2 (Fiscalitate, Drept) – 25 lei.


SESIUNEA 18-20 SEPTEMBRIE 2020

Rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea extraordinara din 18-20 septembrie 2020 pot fi consultate la următorul link  https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2020/10/Rezultate-examen-aptitudini-septembrie-2020.pdf

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până miercuri, 7 octombrie 2020, ora 13.50. Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare. În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei probe de examen, conform Hotărârii nr. 20/562 a Consiliului Superior al CECCAR din 05.03.2020, candidații vor suporta o taxă de recorectare, la care se adaugă TVA, după cum urmează:

- pentru candidații EC: recorectare proba 1 (Contabilitate, Etică, Audit, Evaluare economică, Expertiză contabilă) – 60 lei;

- pentru candidații EC: recorectare proba 2 (Fiscalitate, Drept) – 30 lei;

- pentru candidații CA: recorectare proba 1 (Contabilitate, Etică) – 25 lei;

- pentru candidații CA: recorectare proba 2 (Fiscalitate, Drept) – 25 lei.


SESIUNEA 3-5 IULIE 2020