Echivalarea examenului de acces la stagiu

Conţinutul dosarelor înaintate de facultățile de profil pentru analiză şi aprobare în vederea încheierii protocolului colaborare, trebuie să conţină în principal urmatoarele documente:

1. Cererea facultăţii de profil semnată cel putin de catre Decanul, Şeful catedrei respectivei facultăţi precum şi de către directorul cursului de master respectiv şi eventual semnatura Rectorului Universităţii respective;

2. Dovada certificată printr-un document oficial recunoscut potrivit legii învăţământului şi a hotărârilor de guvern emise în aplicarea acestei legi, din care să rezulte acreditarea pentru organizarea cursului de master de 2 ani;

3. Programul general al cursurilor pentru cei doi ani de master certificat şi ştampilat de Decanul facultătii şi şeful masterului respectiv;

4. Fişele disciplinelor de la master cuprinzând scopul si rezultatele invăţării precum si conţinutul detaliat al disciplinelor;

5. Corpul de cadre didactice cu menţiunea titlului stiinţific, utilizat în cadrul programului de master;

6. Metodele de predare utilizate pentru fiecare disciplină;

7. Bibliografia solicitată pentru fiecare disciplină;

8. Modul de evaluare pentru fiecare disciplină, cu prezentarea separată a examinării scrise sau orale şi nota minimă de promovare pentru o disciplină;

9. Suporturile utilizate pentru fiecare disciplină;

10. Orice alt document care să vină în sprijinul dosarului;

11. Dovada achitării taxei aferente analizării dosarului programului de master

Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere, categoria expert contabil – Termen de depunere și conținutul dosarului

 

Termenul de depunere a dosarelor de echivalare:

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la 1 ianuarie 2023, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de:

 • 12 septembrie 2022, în cadrul filialelor CECCAR de domiciliu, cu precizarea că eventualele examene prevăzute de protocoale de colaborare și/sau reglementările în vigoare se vor putea susține cu ocazia sesiunii 30 septembrie – 01 octombrie 2022;
 • 07 noiembrie 2022, în cadrul filialelor CECCAR de domiciliu, cu precizarea că eventualele examene prevăzute de protocoale de colaborare și/sau reglementările în vigoare se vor putea susține cu ocazia sesiunii 25 – 27 noiembrie 2022;

Conținut dosar înscriere și condiții care trebuie îndeplinite:

Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.

În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR, în baza unei declarații pe propria răspundere din partea absolvenților de masterat cu motivul pentru care nu s-au încadrat în termenul de maxim 5 ani de la absolvire.

Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată la rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu CECCAR protocoale de colaborare.
Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:

 • cererea de înscriere (model Anexă);
 • diploma de studii superioare economice de licență, recunoscută de Ministerul Educaţiei (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), document care se depune doar pentru programele de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;
 • certificat de cazier judiciar, valabil;
 • CV;
 • copie BI/CI;
 • taxa de analiză a dosarului de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model Anexă)

Taxa poate fi achitata în contul bancar al filialei de domiciliu sau în contul Sediului Central CECCAR nr. RO59BTRLRONCRT0V25815601, cu menționarea detaliilor plății, respectiv taxă analiză dosar echivalare examen admitere stagiu.

În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia  în care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.

Absolvenții programelor de masterat ale căror dosare de echivalare a disciplinelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere sunt respinse, dar doresc participarea la examenul de admitere la stagiu, beneficiază de înscrierea gratuită la examenul de admitere la stagiu, pentru următoarele două sesiuni ale examenului de admitere la stagiu, respectiv sesiunea ordinară sau sesiunea extraordinară.

Precizări privind îndeplinirea cerinţelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, pentru anul 2022:

Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară.

În acest sens, în situaţia în care protocolul de colaborare prevede susţinerea unor examene/teste de verificare acestea se vor susţine de către absolvenţii programelor de masterat cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat, în perioada 30 septembrie – 02  octombrie 2022.

Odată cu verificarea situaţiilor şcolare depuse de absolvenţii programelor de masterat se vor avea în următoarele:

1) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu a fost echivalată doar o disciplină din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

 • nota de promovare pentru fiecare disciplină echivalată din cadrul programului de master cu disciplina aferentă examenului de admitere la stagiu să fie minim 6 iar media generală minim 7;
 • În situația în care sunt maxim două discipline care nu au îndeplinit condiția de notă 6 se vor susține examene la disciplinele aferente;

2) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu au fost echivalate mai multe discipline din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

 • media grupului de discipline echivalate pentru o singură disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu trebuie să fie minim 6;
 • dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 însă media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen este de 6, condiţia se consideră îndeplinită şi nu este cazul respingerii dosarului sau susţinerii unor examene de diferenţă.
 • dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 şi media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen nu este minim 6, condiţia se consideră neîndeplinită.

Modalitatea de transmitere a rezultatelor în urma verificării dosarelor de echivalare:

După verificarea documentelor de echivalare, în funcție de perioada la care au depus dosarele de înscriere, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care trebuie să suţină examene cu ocazia examenului de admitere la stagiu care se va organiza în:

 • perioada 30 septembrie – 01  octombrie 2022;
 • perioada 25 – 27 noiembrie 2022.

În concluzie, vor putea beneficia de posibilitatea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat care în urma verificării dosarelor îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi absolvenţii programelor de masterat declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la stagiu la disciplinele la care nu au îndeplinit condiția de notă/medie și /sau la disciplinele prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil.

Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere, categoria expert contabil – Termen de depunere și conținutul dosarului

 


Termenul de depunere și conținutul dosarului de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere, categoria expert contabil

Termenul de depunere a dosarelor de echivalare: 12 august 2022

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la 1 ianuarie 2023, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 12 august 2022, în cadrul filialelor CECCAR de domiciliu.

Conținut dosar înscriere și condiții care trebuie îndeplinite:

Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.
În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR.
Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată la rubrica
 Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu CECCAR protocoale de colaborare.
Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:

 • cererea de înscriere (model Anexă);
 • diploma de studii superioare economice de licență, recunoscută de Ministerul, Educaţiei și Cercetării (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;
 • certificat de cazier judiciar, valabil;
 • CV;
 • copie BI/CI;
 • taxa de analiză a dosarului de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model Anexă)

Taxa poate fi achitata în contul bancar aferet filialei de domiciliu sau în contul Sediului Central CECCAR nr. RO90 RNCB 0082 0441 8094 0020 BCR Sucursala Unirii, cu menționarea detaliilor plății, respectiv taxă analiză dosar echivalare examen admitere stagiu.

În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia  în care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.

Absolvenții programelor de masterat ale căror dosare de echivalare a disciplinelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere sunt respinse, dar doresc participarea la examenul de admitere la stagiu, beneficiază de înscrierea gratuită la examenul de admitere la stagiu, pentru următoarele două sesiuni ale examenului de admitere la stagiu, respectiv sesiunea ordinară sau sesiunea extraordinară.

Precizări privind îndeplinirea cerinţelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, pentru anul 2022:

Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară.

În acest sens, în situaţia în care protocolul de colaborare prevede susţinerea unor examene/teste de verificare acestea se vor susţine de către absolvenţii programelor de masterat cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat, în perioada 30 septembrie – 02  octombrie 2022.

Odată cu verificarea situaţiilor şcolare depuse de absolvenţii programelor de masterat se vor avea în următoarele:

1) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu a fost echivalată doar o disciplină din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

 • nota de promovare pentru fiecare disciplină echivalată din cadrul programului de master cu disciplina aferentă examenului de admitere la stagiu să fie minim 6 iar media generală minim 7;
 • În situația în care sunt maxim două discipline care nu au îndeplinit condiția de notă 6 se vor susține examene la disciplinele aferente;

2) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu au fost echivalate mai multe discipline din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

 • media grupului de discipline echivalate pentru o singură disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu trebuie să fie minim 6;
 • dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 însă media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen este de 6, condiţia se consideră îndeplinită şi nu este cazul respingerii dosarului sau susţinerii unor examene de diferenţă.
 • dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 şi media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen nu este minim 6, condiţia se consideră neîndeplinită.

Modalitatea de transmitere a rezultatelor în urma verificării dosarelor de echivalare:

După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii septembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care trebuie să suţină examene cu ocazia examenului de admitere la stagiu care se va organiza în în perioada 30 septembrie – 02  octombrie 2022.

În concluzie, vor putea beneficia de posibilitatea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat care în urma verificării dosarelor îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi absolvenţii programelor de masterat declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la stagiu la disciplinele la care nu au îndeplinit condiția de notă/medie și /sau la disciplinele prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil.

În completarea informațiilor transmise dorim să vă facem cunoscut faptul că pe site-ul www.ceccar.ro au fost actualizate informațiile privind termenul de depunere a dosarelor de echivalare pentru absolvenții programelor de masterat care nu se încadrează pentru depunerea documentelor până la data de 12 august 2022. Aceștia vor avea posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 17 octombrie 2022 astfel încât, în situația în care au examene de susținut, să poată participa la sesiunea examenului de admitere din perioada 25 – 27 noiembrie 2022.

SESIUNE EXAMEN ACCES LA STAGIU

5 - 6 DECEMBRIE 2020

 

Vom reveni cu detalii!

Termen depunere dosare: 16 noiembrie 2020

Consiliul superior al CECCAR prin Hotărârea nr. 20/585 din 01.10.2020 a hotârât ca absolvenții programelor de masterat ale căror dosare de echivalare a disciplinelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere sunt respinse, dar doresc participarea la examenul de admitere la stagiu, beneficiază de înscriere gratuită la examenul de admitere la stagiu, pentru următoarele două sesiuni ale examenului de admitere la stagiu, respectiv sesiunea ordinară și sesiunea extraordinară.

De asemenea, cu privire la taxele achitate de absolvenții programelor de masterat, prin Hotărârea nr. 20/584 a Consiliului Superior din 28.09.2020 s-au aprobat următoarele:

 1. Pentru absolvenții programelor de masterat ale căror dosare sunt respinse sau care au solicitat retragerea dosarului în urma verificării, taxa de analiză a dosarului nu va fi restituită;
 2. Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) se retrag înainte de probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;
 3. Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) nu s-au putut prezenta la probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;
 4. Absolvenții programelor de masterat care nu s-au prezentat la examen, nu vor beneficia de compensarea sau restituirea taxei achitate.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SESIUNE EXAMEN ACCES LA STAGIU

2-4 OCTOMBRIE 2020

 

În data de 02 octombrie 2020, începând cu ora 16.30:

Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;

Pentru categoria contabil autorizat o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;

Pentru candidaţii (absolvenți  ai programelor de masterat) care vor susţine examene la discipline ca Contabilitate, Fiscalitate şi Drept se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen: 1 ora/Contabilitate, 1 ora /Fiscalitate, 1 ora /Drept.

 

În data de 04 octombrie 2020, începând cu ora 10.30:

Pentru categoria expert contabil o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore.

Pentru categoria contabili autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore.

Pentru candidaţii (absolvenți  ai programelor de masterat) care vor susţine examene la discipline ca Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile se va avea în vedere calcularea corespunzătoare a timpului de examen: 1 ora /Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, 1 ora /Audit/Test Audit, 1 ora /Expertiză contabilă, 1 ora /Doctrina şi deontologia profesiei contabile.

Candidații sunt rugați să se prezinte cu minim 30 de minute înaintea începerii examenului.

Locație: Timișoara, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, str. Strada Johann Heinrich Pestalozzi, nr. 16, Sali: ADM și 106 (etaj 1).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEPUNERE DOSARE ACCES LA STAGIU

Dosarele de acces la stagiu se depun in perioada 17 AUGUST - 18 SEPTEMBRIE la Filiala Timis a CECCAR. Pentru depunerea dosarelor este necesara o programare prealabila. Programarile se fac strict pe adresa de e-mail ceccartimis@ceccartimis.ro.

Locație: Timișoara

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale dupa contestatii aferente examenului de admitere la stagiu, sesiunea 10 - 11 noiembrie 2023 pot fi consultate la următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=27732


REZULTATE SESIUNEA 2-4 OCTOMBRIE 2020

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, sesiunea 2 - 4 octombrie 2020 pot fi consultate la următoarele link -uri:

Rezultate examen admitere la stagiu: https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2020/10/Rezultate-examen-admitere-stagiu_expert-contabil_septembrie-2020_fara-nume.pdf,

https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2020/10/Rezultate-examen-admitere-stagiu_contabil-autorizat_septembrie_2020_fara-nume.pdf,

https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2020/10/Rezultate-examen-admitere-stagiu_contabili-cu-studii-superioare_septembrie-2020_fara-nume.pdf,

Rezultate examen admitere masteranzi: https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2020/10/Rezultate-examen-admitere-stagiu_masteranzi_septembrie_2020_fara-nume.pdf.

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până joi, 22 octombrie 2020, ora 16.30.

Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei discipline de examen, conform Hotărârii nr. 20/584 a Consiliului Superior al CECCAR din 28.09.2020, candidații vor suporta o taxă de recorectare, la care se adaugă TVA, după cum urmează:

 • În situația corectării întregii lucrări 85 lei brut/total lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Contabilitate - 20 lei brut/lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Fiscalitate – 15 lei brut/lucrare
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Drept – 10 lei brut/lucrare.
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Audit – 10 lei brut/lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Evaluare – 10 lei brut/lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Expertiza contabila – 10 lei brut/lucrare;
 • În situația solicitării recorectării disciplinei Doctrina  – 10 lei brut/lucrare;

În cazul în care contestația este fondată, respectiv a rezultat modificarea notei în avantajul candidatului, taxa de recorectare se restituie acestuia.