Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - Filiala Timiș
  

Autorizarea societăţilor membre C.E.C.C.A.R

 

1. Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate:

 

Pentru înscrierea unei societăţii de profil în Tabloul CECCAR este necesară respectarea următoarelor condiţii prevăzute de art. 9 din O.G. 65/1994, republicată şi de Normele deontologice nr. 3334/17.03.2003, referitoare la membrii Corpului – persoane juridice, respectiv:

- societatea să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil şi/sau de

contabil autorizat;

- majoritatea acţionarilor sau asociatilor să fie experţi contabili/contabili autorizaţi şi să detină majoritatea actiunilor sau a părtilor sociale (minim 51% din capitalul social) şi totodată consiliul de administratie al societăţii comerciale să fie ales, în majoritate, dintre acţionarii sau asociaţii membri ai Corpului;

- acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală;

- obiectul principal de activitate al unei societăţi de expertiză contabilă/contabilitate

- 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în

domeniul fiscal

- obiecte secundare de activitate ale unei societăţi de expertiză contabilă

- 5829 Activităţi de editare a altor produse software

- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

- 6209 Alte activităţi legate de servicii privind tehnologia informaţiilor

- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

- 6420 Activităţi ale holdingurilor

- 6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurare şi

fonduri de pensii.

- 6621 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor

- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

- 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

- 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

- 7820 Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului

- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

- 8211 Activităţi combinate de secretariat

- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi activităţi specializate

de secretariat

- 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi.

- 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.

2. Conţinutul dosarului de înscriere:

Dosarul de înscriere al unei societăţi de expertiză contabilă/contabilitate trebuie să

cuprindă, pe lângă documentele emise de filiala de domiciliu, următoarele:

 

- actele societăţii (certificatul de înregistrare, actul constitutiv, certificatul constatator,

încheierea Judecătorului delegat/rezoluţia);

- declaraţia pe proprie răspundere, cererea de înscriere, declaraţia privind funcţionarea

societăţii de expertiză contabilă/contabilitate şi fişa pentru societăţi comerciale completate

de reprezentantul legal al societăţii (vor fi completate la sediul filialei );

- dovada achitării taxei de înscriere a societăţii în Tabloul Corpului: 150 EUR

(contravaloarea în lei la cursul BNR al zilei în care se efectuează plata);

- contul bancar al societăţii

- copie de pe carnetul de membru C.E.C.C.A.R. al reprezentantului legal.

 

3. Alte aspecte :

 

- înainte de a vă rezerva o denumire pentru societatea dumneavoastră, asiguraţi-vă că aceasta este sugestivă pentru domeniul de activitate pe care îl veţi desfăşura ;

- dacă aţi desfăşurat alte activităţi pe societatea dumneavoastră deja înfiinţată, asiguraţi-vă că în actul constitutiv aveţi doar codurile CAEN mai sus menţionate (celălalte coduri CAEN vor fi radiate) ;

- pentru a demara acţiunea de înfiinţare a societăţii, aveţi nevoie de la filiala de domiciliu de un aviz care să ateste că aveţi calitatea de membru C.E.C.C.A.R şi că puteţi utiliza codurile CAEN mai sus menţionate, aviz cu care vă veţi prezenta la Oficiul Registrului Comerţului din localitatea unde vă înregistraţi societatea ;

- dacă un contabil autorizat administrator al unei societăţi de contabilitate (deja membră C.E.C.C.A.R) devine între timp expert contabil, sau se asociază cu un expert contabil, pentru a-şi adăuga restul codurilor CAEN ca obiect de activitate secundar va achita o diferenţă de 25 EUR (contravaloarea în lei la cursul BNR al zilei în care se efectuează plata ).

 

4. Măsuri pentru stimularea exercitării profesiei în societăţi de expertiză contabilă

sau de contabilitate :

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Conferinţei Naţionale nr. 12/67 din 23 martie 2013, art.7, s-au aprobat normele 14.801 din 29.12.2011 privind unele măsuri pentru dezvoltarea profesiei .

 

Astfel :

 

- scutirea de la plata cotizaţiei variabile în primul an de activitate, pentru societăţile de expertiză contabilă şi de contabilitate nou înfiinţate; astfel dacă înregistrarea la registrul Comerţului a avut loc între 1 ianuarie – 30 iunie, scutirea se aplică activităţii acelui an; pentru înregistrarea la Registrul Comerţului între 1 iulie – 31 decembrie, scutirea se aplică pentru activitatea anului următor înregistrării;

- reducerea cu 10 % a cotizaţiei variabile pentru societăţile membre C.E.C.C.A.R. care au între 3 - 6 angajaţi cu contracte cu durată normală de lucru, conform legislaţiei muncii ;

- reducerea cu 15 % a cotizaţiei variabile pentru societăţile membre C.E.C.C.A.R. care au între 7- 10 angajaţi cu contracte cu durată normală de lucru, conform legislaţiei muncii ;

 

- reducerea cu 20 % a cotizaţiei variabile pentru societăţile membre C.E.C.C.A.R. care au între 11 - 20 angajaţi cu contracte cu durată normală de lucru, conform legislaţiei muncii ;

- reducerea cu 25 % a cotizaţiei variabile pentru societăţile membre C.E.C.C.A.R. care au peste 20 de angajaţi cu contracte cu durată normală de lucru, conform legislaţiei muncii ;

- reducerea cu 50 % a cotizaţiei fixe datorate de experţii contabili şi de contabilii autorizaţi care au calitatea asociaţi, acţionari şi/sau angajaţi cu contracte potrivit legislaţiei muncii, în cadrul societăţilor membre C.E.C.C.A.R, şi care nu desfăşoară activităţi individuale, pe cont propriu.

Pentru stimularea operaţiunilor de concentrare s-au stabilit următoarele măsuri : 

- reducerea cu 50 % a cotizaţiei variabile datorată pentru primul an de activitate de către societatea de expertiză contabilă sau de contabilitate înfiinţată prin fuziunea a două societăţi de expertiză contabilă sau de contabilitate şi care are cel puţin 10 angajaţi cu contracte cu durată normală de lucru, conform legislaţiei muncii ;

- pentru grupurile sau holding-urile formate prin asocierea a două sau mai multe societăţi de expertiză contabilă şi/sau de contabilitate şi care sunt înregistrate potrivit legii s-a stabilit reducerea cu 10 % a cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de societăţile din grup (holding) pe toată perioada cât fac parte din grup (holding) ;

- pentru grupurile sau holding-urile formate prin asocierea a două sau mai multe societăţi de expertiză contabilă şi/sau de contabilitate şi care sunt înregistrate potrivit legii s-a stabilit scutirea de la plata cotizaţiei variabile de către grupul (holdingul) creat prin asocierea a două sau mai multe societăţi de expertiză contabilă sau de contabilitate membre ale Corpului.

Interpretare :

- Grupul sau holdingul de societăţi membre C.E.C.C.A.R. au semnificaţia stabilită prin legislaţia în vigoare, cu precizarea că din Grup pot face parte şi societăţi ale altor profesii – avocaţi, IT, UNEVAR şi UNPIR ) şi trebuie înregistrate (autorizate) în evidenţele Corpului ;

- Documentele pe baza cărora se stabilesc cotizaţiile variabile sunt balanţele contabile pentru persoanele juridice şi raportările prevăzute de legislaţia în vigoare sau declaraţiile proprii (Rapoartele de activitate) în cazul persoanelor fizice.

Cursuri Acces Viza EvenimenteE-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009